Obuka za PPL (A) i FI (A)

ATO GFA nudi Vam obuku za PPL(A) dozvolu i FI (A) ovlašćenje.

TEORETSKA I LETAČKA OBUKA

PPL (A) TEORETSKA OBUKA

Teoretska obuka se sastoji iz devet predmeta:

1.Vazduhoplovni propisi i ATC postupci

2.Opšte poznavanje vazduhoplova

3.Performanse leta i planiranje

4.Komunikacije

5.Ljudske mogućnosti i ograničenja

6.Meteorologija

7.Navigacija

8.Operativne procedure

9.Teorija letenja

Imate dve mogućnosti teoretske obuke:

1. Teoretska obuka u učionici na Engleskom i Srpsko-Bosanskom jeziku. Obuka ima 100 sati učenja i 10 sati testova u školi letenja. Trajanje teoretske obuke je 2 mjeseca. Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.

2. E-learning teoretska obuka na Engleskom i Srpsko-Bosanskom jeziku. Obuka ima 100 sati učenja i 10 sati testova u školi letenja. Trajanje teoretske obuke je mjesec i po dana. Student uči na računaru i dolazi na predavanja u učionici u trajanju od dve sedmice, kada će se izvesti i uvodni let. Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.


PPL(A) LETAČKA OBUKA

Da bi sete dobili PPL (A) dozvolu morate imati prije početka letačke obuke minimalno 16 godina starosti i Ljekarsko uvjerenje klase 2.

Letačka obuka sastoji se od najmanje:

45 sati letenja;

25 sati instrukcija duplog letenja;

10 sati nadgledanog solo letenja, uključujući najmanje 5 sati solo rutnog letenja sa najmanje 1 rutom od 270 km (150 NM), tokom koje student mora imati dva sletanja sa zaustavljanjem na 2 aerodorma koja nisu aerodormi polijetanja ili slijetanja.

Trjanje letačke obuke za PPL(A) je 2 mjeseca.


FI (A) TEORETSKA OBUKA

Teoretska obuka se sastoji od 125 sati obuke u učionici. Kandidat ima 25 sati učenja kako se obučavaju učenici i 100 sati predavanja učenicima.

25 sati učenja koje traje 1 sedmicu.

100 sati predavanja u našem ATO-u u trajanju od 2 mjeseca. .

Mjesto izvođenja teoretske obuke u učionici je Sarajevo ili Prijedor u BIH.


FI (A) LETAČKA OBUKA

Kandidat za instruktora jedriličarstva mora biti najmanje 18 godina star.

Kandidat za instruktora na avionima mora imati nalet od 30 sati na jednomotornim klipnim avionima od čega najmanje 5 sati mora biti nalećeno u toku 6 mjeseci prije pred pristupnog leta u skladu sa FCL.930.FI(a).

Kandidat mora položiti Procjenu kompetencija (AoC) za odgovarajuću kategoriju instruktorskog ovlašćenja na klasi ili tipu vazduhoplova nakon završene obuke u ATO-u.

Kandidat mora imati najmanje 10 sati instrumentalnog letenja na odgovarajućoj kategoriji vazduhoplova, od čega ne više od 5 sati naleta može biti na FSTD-u.

Kandidat mora imati nalet od 20 sati VFR rutnog letenja na odgovarajućoj kategoriji vazduholova kao PIC.

Kandidat mora posjedovati CPL(A); ili imati najmanje PPL(A) i ispunjavti uslove za CPL teoretsko znanje, osim za FI(A) koji će provoditi samo obuku kandidta za LAPL(A); i imati najmanje 200 sati letenja na avionima ili TMGs, od čega 150 sati kao PIC.

Kandidta mora imati VFR rutni let kao PIC, uključujući najmanju udaljenost od 540 km (300 NM) u liniji pri čemo mora imati dva sletanja sa zaustavljanjem na dva aerodorma koja su različita od aerodroma poletanja i sletanja. UPRT je uključen u obuku.

Kandidta mora naletiti 35 sati duplog naleta sa desnog sedišta.

Trjanje letačke obuke za FI(A) je 2 mjeseca.


AVIONSKA OBUKA

PPL (A)

Za PPL (A) (Pilota aviona) obuku morate odslušati 100 sati teorije i 45 sati letačke obuke.

FI (A)

ZaFI (A) (Instruktora letenja na avionima) morate odlsušati 25 sati učenja i 100 sati držanja teoretske obuke i završiti 35 letačke obuke.


Pokrenite ATO GFA teoretsku obuku preko računara.

Create your website with WordPress.com
Get started
<span>%d</span> bloggers like this: